Кансультацыі

Кансультацыя «Далучэнне дзяцей да беларускай культуры»

Кожны чалавек  ужо з маленства павінен ганарыцца сваёй нацыянальнай прынадлежнасцю, любіць сваю Радзіму. Перыяд дашкольнага дзяцінства па псіхалагічных асаблівасцях найбольш спрыяльны для фарміравання асноў нацыянальнай самасвядомасці, таму што менавіта дзецям дашкольнага  ўзросту ўласцівы эмацыянальная дабразычлівасць, цікавасць да навакольнага асяроддзя, бязмерная даверлівасць да дарослых, імкненне паўтараць іх дзеянні.

    Маўленчае развіццё дзяцей ва ўстановах дашкольнай адукацыі раёна адбываецца ў сітуацыі блізкароднаснага руска-беларускага білінгвізму. Першай мовай, якой авалодваюць дзеці дашкольнага ўзросту гарадскога пасёлка, выступае руская. Пры гэтым далучэннне дзяцей да беларускай мовы адбываецца таксама даволі рана. Дзеці чуюць яе па радыё, тэлебачанні, у дзіцячым садзе. У выхаванцаў ствараюцца «жыццёвыя» ўяўленні пра рускую і беларускую мовы, назіраецца паступовае свядомае адрозненне гэтых моў.

     Білінгвальная адукацыя забяспечвае паўнавартаснае развіццё асобы дзіцяці сродкамі дзвюх моў і прадстаўленых імі культур. Дзіця мае магчымасць інтэграцыі ў дзве моўныя культуры, што спрыяе як яго разумоваму, так і псіхічнаму развіццю, пашырае і ўзбагачае мысленне і кругагляд выхаванца. Авалодванне беларускай мовай спрыяе фарміраванню нацыянальнай самасвядомасці дзіцяці. Што да засваення рускай мовы, то рускамоўныя зносіны пашыраюць камунікатыўнае асяроддзе выхаванцаў, садзейнічаюць іх далучэнню да сусветнай культуры. Адначасовае ж авалодванне дзецьмі дашкольнага ўзросту дзвюма мовамі (рускай і беларускай) пашырае іх светапогляд, спрыяе развіццю палікультурнай свядомасці і павялічвае патэнцыяльныя маўленчыя магчымасці.

       Аднак найвышэйшы ўзровень моўнай кампетэнтнасці дзяцей забяспечвае ўсё ж такі руская мова. Беларуская, якая з’яўляецца мовай нацыянальнай прыналежнасці, выступае, у асноўным, у якасці мовы нацыянальнай ідэнтыфікацыі.

      Улічваючы тое, што беларуская мова для беларускіх дзяцей з’яўляецца роднай у асноўным па крытэрыі ідэнтыфікацыі, Н.С. Старжынская сцвярджае, што яе неабходна пачынаць вывучаць як мага раней, з моманту наведвання дзіцем установы дашкольнай адукацыі, шляхам акультурацыі, г.зн. увядзення ў нацыянальна-культурны фон мовы. Што да спецыяльных заняткаў па навучанні беларускай мове ва ўстановах дашкольнай адукацыі з рускай мовай навучання, то яны  праводзяцца з дзецьмі, пачынаючы з сярэдняга дашкольнага ўзросту. Асноўнымі спецыяльнымі метадамі навучання дзяцей беларускай мове выступаюць: прамы, супастаўляльны і камбінаваны метады.

    Навучанне выхаванцаў беларускай мове на аснове прамога метаду арганізуецца шляхам «пагружэння» ў моўнае асяроддзе. Натуральна, што яно адбываецца без апоры на рускую мову. Дадзены метад атрымаў назву метаду імерсіі (татальнай або поўнай). Аднак у практыцы работы ўстаноў дашкольнай адукацыі з рускай мовай навучання найбольш спрыяльным з’яўляецца метад мяккай імерсіі, які прадугледжвае паступовае ўвядзенне беларускай мовы ў працэс навучання. Таксама шырока выкарыстоўваецца ў практыцы білінгвальнага навучання частковая імерсія, якая прадугледжвае арганізацыю працэсу навучання сродкамі дзвюх моў.

     Супастаўляльны метад навучання дзяцей беларускай мове прадугледжвае апору на рускую. Засваенне беларускай мовы адбываецца на аснове аналізу, супастаўлення і абагульнення дзвюх моўных сістэм. Пры гэтым навучанне дзяцей беларускай мове пры дапамозе супастаўляльнага метаду заснавана на мадэлі пераносу моўных навыкаў з рускай мовы на беларускую. Пры камбінаваным - выкарыстоўваюцца прыёмы першых двух метадаў.

     На больш позніх этапах навучання мовам ужываецца парытэтная мадэль навучання (раўнапраўе ў выкарыстанні рускай і беларускай моў). Адносна парытэтнай мадэлі варта адзначыць, што раўнапраўе ў выкарыстанні рускай і беларускай моў тычыцца, перш за ўсё, арганізацыі ўсяго адукацыйнага працэсу ва ўстанове дашкольнай адукацыі. З мэтай паспяховага фарміравання двухмоўя ствараецца ва ўстановах дашкольнай адукацыі спецыяльнае камунікатыўнае асяроддзе, якое прадугледжвае прысутнасць дзвюх моў ва ўсіх відах дзіцячай дзейнасці і арганізацыю спецыяльных заняткаў па развіцці маўлення дзяцей на дзвюх мовах.

     Н.С. Старжынская адзначае, што ў гэтым выпадку найбольш аптымальным шляхам развіцця ў дзяцей дашкольнага ўзросту беларускага маўлення з’яўляецца той, які спалучае з аднаго боку развіццё «пачуцця беларускай мовы» ў выніку паступовага «пагружэння» ў адпаведнае камунікатыўнае асяроддзе, а з другога — спецыяльна арганізаванае навучанне, арыентаванае на фарміраванне ў выхаванцаў элементарных моўных абагульненняў.

     Паспяховаму авалодванню маўленчымі навыкамі дзяцей на беларускай мове  спрыяе  арганізацыя спецыяльных заняткаў на беларускай мове адзін раз на тыдзень працягласцю 20 хвілін у першай палове дня ў сярэдняй і старшай групах; правядзенне сітуацый зносін на беларускай мове па падгрупах у другой палове дня працягласцю 20 хвілін у тых жа групах; дачыненне да беларускай мовы ў пасіўнай форме з дзецьмі ад 3-х да 4-х гадоў у час слухання беларускіх песень, твораў мастацкай літаратуры, фальклору, прагляду мультфільмаў; прысутнасць дзяцей малодшага і сярэдняга дашкольнага ўзросту на святах, канцэртах, спектаклях, якія праводзяцца дзецьмі старэйшага дашкольнага ўзросту на беларускай мове; увядзенне ў нерэгламентаваную дзейнасць беларускіх гульняў, праслухоўванне запісаў казак, вершаў на беларускай мове; арганізацыя экскурсій у краязнаўчы музей з мэтай знаёмства з культурай, гісторыяй краіны; наладжванне дзейсна-арыентаваных зносін: інсцэніроўкі, ролевыя гульні, гульні-драматызацыі на беларускай мове; арганізацыя адукацыйных сітуацый у розных відах дзейнасці на беларускай мове.

     Мы ўпэўнены, што калі педагогі з’яўляюцца носьбітамі мовы, гэта гарантыя таго, што дзіця паспяхова авалодае камунікатыўнымі навыкамі на беларускай мове. 

Крыніца: Сайт https://zhuhovichisad.schools.by/pages/kansultatsyja-dlja-pedagoga-dashkolnaj-adukatsy

 

Консультация "Если ваш ребенок алергик"

07.09.2021
Аллергия проявляется по-разному. Это могут быть сыпь, кашель, чиханье, отеки. У некоторых начинают слезиться глаза. Больше всего проблем аллергия вызывает в тех случаях, когда появляется внезапно. «Если ваш ребёнок аллергик» Часто аллергия возникает у детей на укусы комаров, клубнику, землянику, любые красные овощи, фрукты и ягоды. При острой аллергической реакции нужно немедленно устранить воздействие аллергена. Например, при пищевой аллергии попытайтесь вызвать у ребёнка рвоту, при пыльцевой – закройте окна, двери и форточки. Затем дайте больному таблетку любого противоаллергического средства (тавегила, супрастина, телфаста, фенистила, семпрекса и т.д.) и вызовите медиков. При отеки Квинке отекает не только кожа, но и подкожно-жировая клетчатка. Отека могут появляться за считанные часы, даже минуты, изменяя больного до неузнаваемости. Ни в коем случае не натирайте место отёка растительными мазями, настоями трав, одеколоном или духами! При крапивнице на теле больного появляются волдыри. Больной жалуется на зуд, жжение, дискомфорт. Растирать крапивницу «народными» мазями, травами и одеколонами также нельзя. Ведь вы не знаете, на какое вещество у ребёнка возникла реакция. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ: o Крапивницы появилась в первый раз; o Сыпь увеличивается в размерах и продолжает дальше распространяться по телу; o Волдырей очень много; o Появление волдырей сопровождается изменениями общего состояния больного (кашлем, слабостью, затруднением дыхания, ухудшением зрения, тошнотой, снижением артериального давления) – все это может быть признаком очень опасного заболевания – анафилактического (аллергического) шока, который за несколько минут может привести больного к смерти. КОГДА МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ АЛЛЕРГИЮ?  При любой непонятной сыпи и зуде. Особенно если накануне ребёнок ел какой-то новый продукт.  При непонятно откуда появившемся кашле и насморке (без температуры). Если они преследуют ребёнка в одно и то же время суток или года. в определённом месте и сопровождаются зудом, стоит подозревать аллергию. Проанализируйте, не связано ли ухудшение самочувствия с ремонтом в квартире, со временем уборки дома, стирки, общением с собакой или кошкой.  При резком отёке лица или конечностей без всяких видимых причин.  При повторяющихся приступах свистящего дыхания (но вполне возможно, что это бронхиальная астма). Кроме того, нередко у человека (не важно, взрослый это или ребёнок) можно увидеть особые признаки аллергии. Аллергический салют – жест, характерный для больных аллергическим насморком. Пытаясь уменьшить зуд, больные потирают кончик носа ладонью вверх.  Темные круги под глазами. Впрочем, темные круги под глазами могут появляться и при других заболеваниях – инфекциях, нехватке витаминов или воспалении лёгких.  Поперёчная складка между кончиками носа и переносицей. Возникает при постоянном потирании кончика носа и появляется обычно не ранее чем через 2 года от начала аллергического заболевания. Иногда правда, редко)поперёчная складка носа может быть врожденными признаком. В таком случае она не исчезает при надавливании на кончик носа сверху.  Складки под нижними веками могут появляться у больных с аллергическм насморком и нейродермитом.  Географический язык – пожалуй, один из самых известных признаком аллергии. Язык страдающего аллергией человека напоминает географическую карту. Нередко «географический язык» является первым признаком, предвестником развернутых аллергических заболеваний.  Бочкообразная грудная клетка, когда грудь выглядит как бы «расправленной»: такое чувство, что легкие больного постоянно находятся в состоянии вдоха. Бочкообразная грудная клетка часто встречается у людей, страдающих бронхиальной астмой, эмфиземой и другими заболеваниями лёгких. Проявление аллергии в детском возрасте очень часто похоже на симптомы других болезней (простуда, кожное раздражение), и многие родители рассчитывают, что это «само пройдёт). Аллергия редко исчезает сама по себе, хотя зачастую по различным причинам решена, родители расслабляются, а через некоторое время получают более ярко выраженную аллергическую реакцию организма ребёнка. Лечить аллергию должен специалист, процесс этот сложный и требует строго индивидуального подхода. Бывает, что родители подбирают для ребёнка лекарство от аллергии… с помощью рекламы по телевизору. Так можно нанести непоправимый вред малышу.
разгарнуць

Кансультацыя. "Асцярожна! Ядавітыя расліны и грыбы!"

23.06.2021

Кансультацыя. "Небяспека дзяцей на дарозе"

16.06.2021

Кансультацыя для бацькоў «Які адпачынак карысны дзецям»

04.11.2020

Кансультацыя для бацькоў «Які адпачынак карысны дзецям»

          Узімку халоднае надвор’е прымушае вялікую частку часу праводзіць у закрытым памяшканні. Але і ў зімы ёсць свае радасці: гэта канькі і лыжы, санкі і хакей, лепка снегавіка і проста бег па снезе. Выкарыстоўваць гэтыя магчымасці пасля дзіцячага сада і ў выхадныя дні трэба абавязкова! Калі ёсць магчымасць зімой выехаць куды-небудзь з дзецьмі на выхадныя дні, гэта пайшло б на карысць і дарослым, і дзецям.

          Адпачынак падчас выхадных можна разглядаць як спосаб аздараўлення дзяцей, і гэта цалкам апраўдана: на працягу года дзеці, падвяргаюцца ўздзеянню многіх неспрыяльных фактараў: гэта — забруджванне паветра прамысловымі выкідамі, доўгае знаходжанне ў памяшканні. Жаданне бегаць, скакаць і пастаянна рухацца — гэта адметная асаблівасць усіх дзяцей. Фізічныя практыкаванні — выдатны спосаб з карысцю расходаваць гэтую энергію. Рухомыя гульні і спецыяльныя практыкаванні дапамогуць умацаваць постаць дзіцяці, палепшаць імунітэт і, вядома, падымуць настрой. А яшчэ заняткі фізкультурай стымулююць дзейнасць мозгу.

          Дарэчы, прагулка — гэта яшчэ адзін карысны занятак, любы выхад з хаты — гэта магчымасць лепш пазнаць навакольны свет. Экскурсіі ў цікавыя месцы значна пашыраць дзіцячы кругагляд.

     Маляванне, лепка, аплікацыя — падчас творчых заняткаў ўдасканальваецца дробная маторыка рук дзіцяці, нават паляпшаецца каардынацыя рухаў. Малюйце чым заўгодна і на чым заўгодна, рабіце аплікацыі з паперы, з пластыліну, з круп, з тканіны, пляценне з бісеру, складайце арыгамі і абавязкова хваліце дзіця, а вынікі творчасці вывешвайце на паказ, можна зрабіць выставу.

     Гульні адзін з самых карысных і важных заняткаў для дзяцей. Гуляць трэба ўсюды і заўсёды, дома дапамажыце дзіцяці развіць сюжэт  ролевай гульні. Няхай сёння яно будзе доктарам і лечыць ўсіх хатніх, а заўтра стане вадзіцелем аўтобуса і адвязе пасажыраў на экскурсію.

     Карысныя заняткі для малыша.

          Вазьміце фасолю, кружку, кубак і лыжку. Няхай дзіця лыжкай паспрабуе перасыпаць ўсю фасолю з кубка ў кубак.

           Можна ў ёмкасць з фасоллю наліць вады і даць заданне дзіцяці вылавіць усе фасолінкі пры дапамозе лыжкі. .

          Вазьміце маленькую скрыначку, прарэжыце зверху дзірачку і тады ўсе фасолінкі можна будзе скласці праз утуліну. Замест скрыначкі можна выкарыстоўваць пластыкавую бутэльку. А калі прарэзаць на дне дзірку, то прадметы, што апускаюць , будуць выпадаць .

          Такая звычайная для дарослага чалавека справа, як пачысціць варанае яйка, для маленькага чалавечка — займальны занятак. А калі вы прапануеце свайму дзіцяці не курынае, а перапялінае яйка, цікавасць дзіцяці толькі ўзрасце.

         Можна пагуляць у незвычайныя хованкі. Шукаць трэба будзе цацку. Вядучы застаецца адзін у пакоі, хавае прадмет, які выбралі загаддзя, а затым другі ўдзельнік шукае яго. Суправаджаць пошукі лепш словамі «холадна», «цяплей», «горача», каб палегчыць дзіцяці задачу.

           Пускаць мыльныя бурбалкі таксама вельмі вясёлы занятак. Дзеці любяць бегаць за бурбалкамі і лавіць іх. Дзеці здольныя захоплена займацца такімі рэчамі, пра якія дарослы ніколі б і не падумаў. Малышы — выдумшчыкі і фантазёры. Пакажыце ім прыклад таго, як трэба праводзіць час, а калі яны падрастуць, то не будуць суткамі глядзець тэлевізар ці гуляць у камп’ютар, а будуць прыдумляць, чым ім заняцца самастойна.

          Навучыце дзіця праводзіць свой час з карысцю!

Крыніца: сайт  http://horeva-sad.pruzhany.by/

Выхавальнік 1 кваліфікацыйнай

катэгорыі                               Т.В.Канановіч

згарнуць